02 April 2006

Светот е поголем од суверенитетот

Луѓето на пограничните места (села, градови) често се чувствуваат како да се на крајот на светот. Многу често во свеста на луѓето после граничната линија не постои светот.

Границите се вештачки творби што потекнуваат од поделбата на териториите на суверените владетели. Светот на луѓето не се граничи со суверенитетот на државата. Светот е поголем од суверенитетот.

No comments:

Post a Comment