08 April 2018

Лошо друштво... цитати од Сартр

"Човек не е ништо друго освен тоа што самиот ќе го направи од себеси“

„Ако си осамен кога си сам, тогаш си во лошо друштво“

„Само оној што не весла има време да го ниша бродот“ 

„Слобода е она што го правиш со тоа што некој ти го сторил тебе“

„Најдобрата работа не е онаа што ти е најтешка; туку онаа во која си најдобар“

„Мислиш дека јас ги бројам деновите? Има останато само еден ден, секогаш почнувајќи одново: ни го даваат наутро и ни го земаат приквечер“

„Ќе се насмевнам, и мојата насмевка ќе потоне во твоите зеници, и само небото знае што ќе настане од неа“

- Жан-Пол Сартр

No comments:

Post a Comment