14 September 2015

Број до десет... Зошто токму десет?

Пештерата на дланките, Аргентина, нацртани пред 13.000-9.000 години
Имаме пет прсти од коишто еден, палецот, е поставен наспрема останатите. Сите тие сосема добро ни служат. Сепак, мислам дека подеднакво добро би ни служеле и пет прсти и палец или три прсти и палец, односно, пет прсти и два палци. Распоредот на прстите на човечката дланка за кој обично сметаме дека е природен и непобитен, воопшто не претставува суштински најдоброто решение. Ние имаме пет прсти на дланката само затоа што потекнуваме од риба од периодот девон која имала пет фаланги или коски на перките. Кога, по некоја случајност, би биле потомци на некоја риба што имала четири или шест фаланги, би имале на секоја рака четири или шест прсти, сметајќи притоа дека токму тој број е најприроден. Ние имаме аритметика заснована на бројот десет само поради тоа што имаме десет прсти на двете дланки.
- Карл Саган

No comments:

Post a Comment